Kallelse till Förbundsstämma

Lördag 13 maj 2017. Kl. 12:00 – 17.30 Kansliet Ölandsgatan 42, Stockholm.

Vi avslutar dagen med gemensam middag.

 

Svenska Settlementförbundet kallar medlemsorganisationer och associerade medlemmar till första ordinarie förbundsstämman.

Varje riksorganisation har rätt att utse två ombud till förbundsstämman och ytterligare 2 ombud för var tusende person (medlem) inom respektive förbund. Associerade medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt (§ 16).

Vi behöver ha anmälan för vilka ombud/representanter som ni utser senast 8 maj. Uppge namn, organisation samt kontaktuppgifter (e-post och telefon) för ombuden. Anmälan mejlas till Ronny Bengtsson [ronny.bengtsson@fritidsforum.se]. Uppge också om du vill delta på den gemensamma middagen.

Nomineringar med kontaktuppgifter till den nominerade skall vara valberedning tillhanda 8 maj och mejlas till Fredrik Thelander [fredrik.thelander@fritidsforum.se].

Handlingar finns tillgängliga senast en vecka innan förbundsstämman. En länk till dokumenten skickas till anmälda stämmoombud.

 

Stämmodokument

Dagordning stämman >

Stadgar >

Förslag om stadgerevidering 1 >

Förslag om stadgerevidering 2 >

Verksamhetsberättelse >

 

Om Settlementförbundet

Mål och syfte är att stärka och utveckla den demokratiska, kulturella och sociala infrastrukturen för en hållbar utveckling.

 

Vi är en idéburen, ideell riksorganisation som är religiöst och partipolitiskt obundet. Svenska Settlementförbundet är medlemmar i International Federation of Settlements and Neighborhood Centers, IFS.

Kontakt Generalsekreterare Lisa Ingestad (lisa.ingestad@fritidsforum.se)

 

Vår verksamhet

Tillsammans arbetar anslutna medlemsorganisationer för att stärka SSF´s idé och verksamhet samt att ta fram en gemensam flerårig strategisk plattform.

SSF skall:

  • främja samverkan, allianser och partnerskap med lokala, nationella och internationella aktörer.
  • bedriva opinionsbildning och informera.
  • främja utveckling och driva egna utvecklingsprojekt.
  • bedriva utbildningsverksamhet.

 

 

Vår idé

Vår idé utgår från möten där alla människors värde bejakas oavsett ålder, kön, bakgrund och kulturell eller etnisk tillhörighet. Settlementförbundet verkar för möten, där vi bor, lever och verkar. Vi behöver mötesplatser öppna för alla åldrar där människor på demokratisk grund och med olika synsätt kan mötas för att uppleva, göra och samtala. Då skapas gemensam förståelse och social sammanhållning. Då kan vi driva våra gemensamma intressen och utveckla samhället. En demokrati kräver aktiva medborgare som är fria att tänka och handla självständigt.

 

Vår bakgrund

Settlementrörelsen har funnits i Sverige i mer än 100 år. Det första settlementet Birkagården, som fortfarande är i full verksamhet, startade 1912 i Stockholm. Två eldsjälar, Natanael Beskow och Ebba Pauli, fick idén från England att starta en hemgård, som blev det svenska namnet för settlement. Beskow och Pauli inspirerades av rörelsen som öppnade settlement i storstädernas slumområden. I början på 1900-talet i Sverige flyttade människor i stora skaror in till storstäderna för att arbeta i industrierna. Arbetarklassen som växte fram levde under svåra förhållanden. ”Birkagården vill bereda människor från olika arbetsområden och samhällslager tillfälle att mötas som likar och dela med sig åt varandra av sin livserfarenhet”. De första åren startade hemgården ungdomsklubbar, bibliotek, studiecirklar, föredragsserier och dagis.

Settlementrörelsen står för att varje människa skall ha möjlighet att påverka sina egna och gemensamma livsvillkor och man byggde verksamheten på socialt arbete, folkbildningsverksamheten och barn- och ungdomsarbete. Med hemgårdarna som förebild började kommunala barnavårdsnämnder starta ungdomsgårdar ofta med stöd av hemgårdarna.

Mellan1930 och 1950 öppnades många nya hemgårdar och behovet av ett riksförbund växte fram. 1937 bildades riksförbundet och hemgården kom att definieras som ett socialt arbetscentrum, som har till syfte att verka för gemenskap och förståelse emellan människor, tillhörande olika åsiktsriktningar, arbetsområden och livsintressen såväl som olika åldrar, samt att söka befrämja ömsesidigt bistånd i strävandet för fortsatt personlig utveckling. Settlementrörelsen ville i storstadskvarteret, i det nybyggda förortssamhället, i industriorter med ständigt kommande och flyttande människor skapa något av den gemenskap, som fanns i det gamla byalaget eller i den lilla staden, där alla kände varandra.[1]

Svenska Settlementförbundet tar ställning. Vi möter alltjämt samhällsutmaningarna där människor är. Idag är den främsta utmaningen ojämlikhet och segregation. Det är inte hållbart med segregerade städer där människors boende bestäms av socioekonomisk ställning, nationell eller kulturell bakgrund. Ett samhälle som håller ihop och inkluderar alla kräver att människor kan mötas. Utan möten utvecklas inte samhället. Varje människa skall ha kunskap och möjlighet att påverka, på demokratisk grund, egna och gemensamma livsvillkor.

[1] Mot en ny gemenskap. Gillis Hammar (Hemgården nr 1 1953).


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER