Grund 15

Kursplan grund 1, 2 och 3

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och ger en grund för att arbeta med öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna. Tonvikten läggs på fritidsledarens förhållningssätt och ledarskap samtidigt som olika beprövade metoder och senaste forskning presenteras. Det förhållningssätt vi förmedlar syftar till att stärka egenmakt hos ungdomar.

 

Gå alla steg under ett år!
Det är en fördel att gå alla tre stegen samlat under ett år.

 

Kostnadsfri validering
De som väljer att beställa samtliga 3 grundkurser erbjuds validering kostnadsfritt. Mer om validering längre ned på denna sida.

 

Utbildningen är indelad i tre steg som tillsammans ger verktyg för att arbeta medvetet och professionellt i öppna fritidsverksamheter, främst inriktade på ungdomar.

Utbildningen arrangeras i samverkan med Valla folkhögskola. Lärare från skolans fritidsledarlinje medverkar samt externa föreläsare.

Utbildningen bygger på processarbete där deltagarens aktiva medverkan kombineras med erfarna lärares insatser. Under utbildningen får deltagarna möjlighet att arbeta med cases, skrivuppgifter och andra övningar som ger förberedelse för eventuella högskolestudier. Fritidsforums grundutbildning kommer att meritera deltagarna att söka till en planerad högskolekurs.

Utbildningens olika teman kopplas ihop med aktuella ungdomstrender, ungdomspolitik och forskning.

 

Syfte Ge en teoretisk och praktisk grund för att arbeta med öppna fritidsverksamheter främst riktade till ungdomar.
Utveckla deltagarnas ledarskap som utgår ifrån empowerment, det vill säga ledarskap som stärker egenmakten hos ungdomarna.
Målgrupp Personal som arbetar på olika typer av mötesplatser i huvudsak med ungdomar.

Nedan beskrivs de tre delarna var för sig: innehåll, läranderesultat som beskriver vad deltagaren ska kunna efter varje moment samt bedömningskriterier.

 

Del 1

Under kursens första del läggs en grund för de vidare studierna. I början ägnas tid för att gruppen ska komma samman, alla får presentera sig och lyfta sina förväntningar. Kursledarna tydliggör syften med kursen och presenterar upplägget. Kursledarna går även igenom de metoder och det processinriktade arbetssätt som kommer att användas.
Kursen sätter fokus på såväl individen som gruppen genom att ta upp både psykologiska och sociologiska grundbegrepp. Denna första del är även en start för arbetet med deltagarnas egna ledarskap.
Innehåll i korthet:
Psykologiska grundbegrepp som förklarar individens identitetsutveckling
Grupp – ungdomar – sociologiska och psykologiska grundbegrepp
Fritid – den fria tiden – nu och då
Jag som ledare – ungdomsledarens roll – att leda, stödja, stärka egenmakten

Läranderesultat/deltagaren ska
1. Känna till psykologiska grundbegrepp som förklarar individens identitetsutveckling.
2. Känna till sociologiska grundbegrepp som förklarar hur grupper beter sig.
3. Kunna hur synen på den fria tiden har förändrats från dåtid till nutid.
4. Kunna kommunikativt ledarskap och känna till teorier och praktik om ledarskap.
5. Förstärka sin förmåga att reflektera över den egna ledarrollen.
6. Kunna och förstå begreppet empowerment.

Bedömningskriterier/deltagaren har uppnått detta genom att hon/han kan
1. Genom muntliga och skriftliga presentationer visa att hon/han känner till de psykologiska grundbegreppen kring identitetsutveckling.
2. Genom muntliga och skriftliga presentationer visa att hon/han känner till de sociologiska och psykologiska grundbegreppen om gruppers utveckling.
3. Genom att vara aktiv vid kursträffarna visa att hon/han lärt sig om den fria tidens historia och nutid.
4. Visa i praktiken att hon/han kan teorin bakom kommunikativt ledarskap.
5. Lyfta fram och beskriva sina egna styrkor som ledare.
6. Kunna med egna ord förklara vad begreppet empowerment betyder.

 

Del 2

Den andra delen fokuserar speciellt på demokratiska behörighetsprocesser och det främjande förhållningssättet. Arbetet med ledarskap fortsätter och fördjupas med mobilisering och konflikthantering.
Kursen belyser betydelsen av det sociala könet och vikten av att arbeta genusmedvetet som ledare. Under den andra delen lyfts även frågan om inkludering – hur inkluderar eller exkluderar vi? Här kopplas diskrimineringslagstiftningen till begreppet mångfald.

Innehåll i korthet
Demokratiska behörighetsprocesser och cirkulära kommunikationstekniker
Det främjande förhållningssättet
Leda engagemang – mobilisera – hantera konflikter
Genus – jämställdhet – mänskliga rättigheter
Inkludering – diskrimineringslag – mångfald

Läranderesultat
1. Känna till vad som menas med demokratiska behörighetsprocesser och cirkulära kommunikationstekniker.
2. Kunna förklara det främjandet förhållningssättet.
3. Kunna, genom exempel från verkligheten, förklara olika metoder för mobilisering, egenorganisering och konflikthantering.
4. Kunna förklara hur mänskliga rättigheter och jämställdhet hänger ihop.
5. Förstå vad inkludering och diskriminering betyder.
Bedömningskriterier:
1. Delta i en demokratisk behörighetsprocess och genomföra en demokratisk behörighetsprocess i den egna verksamheten. Praktiskt visa att man behärskar några cirkulära kommunikationstekniker.
2. Genom ett muntligt eller skriftligt arbete visa vad ett främjande förhållningssätt kan vara i praktiken. Gärna genom exempel från den egna verksamheten.
3. Genom ett individuellt eller ett grupparbete redovisa olika sätt för en ledare att engagera, mobilisera och hantera konflikter.
4. Genomföra någon konkret aktivitet (på sin egen verksamhet) som utgår ifrån begreppen jämställdhet och genus. (Aktiviteten kan vara till exempel en observation, kartläggning, enkät, en ny aktivitet).
5. Analysera sin egen verksamhet utifrån diskrimineringslagen.

 

Del 3

Under den tredje kursdelen fördjupas arbetet med det egna ledarskapet kopplat till lokalsamhället. Här synliggörs strategier för lokalt utvecklingsarbete – utifrån fritidsledarens perspektiv. Stor vikt läggs på projektutveckling och ledarroll i projekt. En avslutande del handlar om arbete med mål och kvalitet i den öppna fritidsverksamheten.

Innehåll i korthet
Strategier för lokalt utvecklingsarbete
Från idé till projekt – projektutvecklingsmetodik
Mål och kvalitetsarbete – styrdokument
Sociala medier

Läranderesultat
1. Fördjupa sitt kunnande om fritidsledarens roll i det lokala utvecklingsarbetet (föreningar, näringsliv och det offentliga).
2. Känna till hur man arbetar från idé till ett genomfört projekt.
3. Känna till dokument och mål som styr fritidsverksamhet och den egna verksamheten.
4. Kunna koppla ihop grundkursens olika delar och se på vilket sätt de hänger samman.

Bedömningskriterier
1. Analysera sin egen verksamhet utifrån lokalt utvecklingsarbete.
2. Skriva projektplan för något projekt i den egna verksamheten.
3. Ta reda på vilka dokument som styr den egna verksamheten. Presentera i
grupp.
4. Förklara med egna ord hur grundkursens centrala delar hänger ihop.

 

Validering av kompetens

– för ledare i öppen fritidsverksamhet.

Med validering kan man garantera kompetens på viss nivå i enlighet med eqf-systemet (European Quality Framework). Fritidsforum, Valla folkhögskola, Kommunal samt Nordiskt Valideringsforum har valt att yrkesbenämna denna samlade kompetens – Ledare i öppen fritidsverksamhet.

I samband med Grundkursen är det möjligt att validera sig inom följande moduler:

  • Demokrati och värdegrund
  • Gruppers och individers utveckling
  • Ledarskap, organisering och medarbetarskap
  • Rollen och uppdraget som ledare i öppen fritidsverksamhet
  • Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen

    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER