Kursens syfte är att utveckla chefsrollen och öka måluppfyllelsen i öppen fritidsverksamhet. Utifrån uppdraget och rollen som chef tar du, steg för steg, fram strategi och handlingsplan utifrån era styrdokument.

 

Kursen består av olika kunskapsteman och varvar inspel, föreläsning, praktiska övningar med gemensamma samtal. Genom handledande förhållningssätt, baserad på aktuell forskning, beprövad erfarenhet och praktiska exempel utforskar vi hur du som chef kan lösa ditt uppdrag.

 

Kursanmälan senast 31/8 >

 

Kursdagar 12/9, 3/10, 24/10, 14/11, avslutande träff enligt överenskommelse

Tid 10.30 – 16.00

Plats Fritidsforum, Ölandsgatan 42, Stockholm

Kursavgift 9 750 kr medlem. 11 750 kr övriga. Handledning ingår.

 

Kursledare Lisa Ingestad, generalsekreterare Svenska Settlementförbundet med mångårig erfarenhet som chef för öppen fritidsverksamhet, områdeschef, samordnare hälsofrämjande arbete för unga på Folkhälsoinstitutet samt affärsområdeschef för pedagogiska rådgivare i Pysslingen.

 

 

Ur kursinnehållet:
• Styrdokument och uppdraget
• Områdesförståelse och lokal samverkan
• Chefsrollen och att arbeta som mellanchef
• Strategiskt arbete och att ta fram handlingsplaner med enkla metoder
• Medarbetares uppdrag och värdegrundsarbete, hur stödja dem i arbetet och ge förutsättningar för en god arbetsmiljö och psykosocial hälsa

 

Kursdag 1. Uppdrag, område och aktörer
Går igenom en modell för att få struktur för en strategiskt baserad handlingsplan utifrån deltagarnas styrdokument och uppdrag. Vi går igenom olika metoder att fördjupa förståelsen för det egna området. Undersöker vilka förutsättningar som finns för samverkan och att ta stöd av ideella krafter. Vi synliggör olika perspektiv och andra aktörers utmaningar. Hemuppgift: Arbeta med handlingsplanen och lägga en grund för det fortsatta arbetet med fokus på områdesförståelse.

Kursdag 2. Handlingsplanen och chefsrollen
Fördjupar förståelsen av era områden utifrån hemuppgiften. Går igenom olika modeller för ökad förståelse och måluppfyllelse till stöd  för arbetet med handlingsplanen. Fördjupar förståelsen för chefsrollen utifrån uppdraget, vad det innebär och hur rollen som mellanchef kan förstås och hanteras. Lyfter ledarskapet och betydelsen av medarbetarna för ökad måluppfyllelse. Går igenom yrkesrollen, kompetensfältet och arbetsmiljöarbetet. Hemuppgift: Områdesanalys och konsekvenser. Ta fram mål och delmål i handlingsplanen.

Kursdag 3. Fördjupning kring chefsrollen, HR frågor och kompetensbehov
Vi fördjupar oss i chefsrollen, dilemman och möjligheter. Utforskar de egna möjligheterna och kompetensbehovet i den egna verksamheten för att nå målen. Har också fokus på Värdegrundsarbetet. Lyfter ledarfilosofi, människosyn och det pedagogiska ledarskapet. Hur den psykosociala hälsan kan främjas utifrån aktuell forskning. Till denna träff har ni möjligheter att också bjuda in er HR-strateg. Hemuppgift: Reflektera det egna ledarskapet och ta fram en medarbetarstrategi. Arbeta vidare med detta i handlingsplanen. Utifrån mål och delmål ta fram hur ni ska arbeta för att uppnå målen.

Kursdag 4. Nästan färdiga handlingsplaner för reflektion och handledning
Deltagarna presenterar sina utkast till handlingsplaner och vi reflekterar som grupp. Deltagarna sitter i mindre grupper kring sina handlingsplaner. Varje grupp får handledning kring handlingsplanerna och vad det kommer innebära för ert ledarskap och era medarbetare. Samlas till gemensam diskussion och avslutande presentationer.

Löpande Individuell handledning Varje deltagarna har genom hela processen löpande handledning. Målet är att deltagarna har en nästan färdig handlingsplan efter avslutad kurs.

 


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER